دامین های همزاد – Doppelganger Domains

تحقیقات زیادی درباره دامین های همزاد انجام شده است و سعی شده تا بهترین سناریوهای حمله ایجاد شود . این مطلب برگرفته از یک تحقیق گسترده درباره نحوه بکارگیری دامین با شیوه دامین های همزاد می باشد . دامین های همزاد چیست ؟ مفهوم برداشت شده از این تحقیق و مقاله این است که می‌توان …