دستورات ساده شل

برخی دستورهای شل بسیار ساده هستند . خب حالا یادگرفتیم چگونه تایپ کنیم , بیایید چند مورد از دستورهای شل را امتحان کنیم . دستورهای شل اولین مورد از دستورهای شل که اجرا می کنیم دستور date است . این دستور همانطور که مشاهده می کنید زمان و تاریخ فعلی سیستم را به شما نشان می دهد . یک …