ابزار بکدور فکتوری Backdoor Factory

ابزار بکدور فکتوری چه کاری انجام می دهد و هدف آن چیست ؟ هدف BDF این است که باینرهای اجرایی را با شلکود رویایی هکر پچ کند و یک اجرای پچ شده و عادی را ارایه کند . چگونه می‌توانید از این ویژگی بهره مند شوید ؟ کلید کار ثبات است . ابزار بکدور فکتوری …