شل شوک Shellshock

شل شوک دومین آسیب‌پذیری عظیم در سال ۲۰۱۴ بود که موجب بکارگیری سیستم‌ها شده و آلودگی آن در اینترنت منتشر شده است . شل شوک آسیب‌پذیری است که اجازه اجرای کد به صورت ریموت را می‌دهد . چگونه به سبب این واقعیت که بش دارای قوانینی برای کار با رشته “;{ ;: } ()” دارد …