ابزار fping

تفاوت بین دو دستور fping و ping در این است که ابزار fping را می توان به منظور ارسال پینگ ICMP echo به چندین میزبان در لحظه استفاده کرد. به این منظور می توانید آدرس چندین میزبان را در خط فرمان تعیین کرد یا اینکه از یک فایل متنی حاوی اسامی میزبان استفاده کرد. ابزار …