اسکن پینگ آیپی پروتکل

یکی دیگر از انواع گزینه های اسکن شبکه با ابزار انمپ گزینه  اسکن پینگ آیپی پروتکل  می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت . اسکن پینگ آیپی پروتکل گزینه PO- به منظور انجام یک پینگ IP Protocl استفاده می‌شود . برای اجرای این نوع پینگ از ساختار دستوری زیر استفاده کنید …