دستورهای پوشش ردپا

دستورهای پوشش ردپا در فرایند تست نفوذ کدامند. پس از دستکاری سیستم هدف تغییراتی در اطلاعات موجود در سیستم عامل ایجاد می شوند و داده هایی اضافی ضبط می شوند. این داده بیشتر شامل اطلاعات موقتی و لاگ ها هستند که به منظور بررسی وضعیت رخدادهای سیستم عامل و شل استفاده می شوند. با استفاده …

پوشش ردپا و از بین بردن مدرک جرم

پوشش ردپا چه کاربردی دارد ؟ پوشش ردپا در فرایند تست نفوذ از چه میزان اهمیتی برخوردار است ؟ چگونه پس از نفوذ به یک سیستم ردپای خود را از بین ببریم و برای از بین بردن مدرک جرم اقدام کنیم ؟ هنگامی که نفوذ کننده ها با موفقیت دسترسی ادمین را به سیستم هدف …