فرمت دهی رشته ها در پایتون با عملگر درصد

عملگر درصد در پایتون چه وظیفه ای برعهده دارد ؟ رشته‌ها را می‌توان با استفاده از عملگر % فرمت دهی کرد . این عملگر به شما کنترل بیشتری بر روی نحوه نمایش و ذخیره سازی رشته می‌دهد . عملگر درصد در پایتون سینتکس استفاده شما برای عملگر درصد در پایتون به صورت زیر می‌باشد : …