سرشماری شبکه با ابزار Nmap

مفهوم سرشماری شبکه را در بحث های تئوری آموختید . سرشماری شبکه با nmap چگونه صورت می پذیرد. در حقیقت , یک تست نفوذ حتی قبل از تماس نفوذگر با سیستم قربانی آغاز می گردد . در طی پروسه سرشماری , اطلاعات به صورت سیستماتیک جمع آوری شده و تک تک سیستم ها شناسایی می …