دستورهای کاربردی لینوکس در تست نفوذ

بخشی دیگر از دستورهای کاربردی لینوکس در تست نفوذ از راهنمای Red Team را شروع می کنیم. مطالعه این مطلب به هیچ عنوان مفید نیست بلکه بایستی کنسول را باز کنید و دستورها را اجرا کنید. تنها با تکرار و تمرین می توان به خط فرمان تسلط یافت. دستور wget یکی از دستورهای کاربردی لینوکس …