حمله سایبری پارلمان بریتانیا

حمله سایبری پارلمان بریتانیا در روز جمعه هفته گذشته. پارلمان بریتانیا توسط حمله سایبری پایدار و از قبل تعیین شده هدف قرار داده شد. روز جمعه هفته گذشته پارلمان بریتانیا توسط یک حمله سایبری هدف قرار گرفت. هکرها سعی در دسترسی به همه حساب های کاربری ایمیل اعضای پارلمان و کارکنان پارلمان را داشتند. به …