انواع حملات وایرلس

انواع حملات وایرلس کدامند؟ در یک شبکه کابلی بسته های اطلاعاتی از طریق رسانه فیزیکی همچون کابلی های مسی یا فیبر نوری منتقل می شوند. هرچند در یک شبکه وایرلس داده ها از طریق هوا در محیط اطراف برودکست می شوند. گذشته از این موضوع برای دسترسی به شبکه هدف دیگر نیاز به دسترسی فیزیکی …