انواع تست نفوذ

انواع تست نفوذ کدامنده ؟ تست نفوذ را به چه شیوه ای می توان طبقه بندی کرد . در این مطلب با توجه به شناخت کلی از استاندارد PTES انواع تست نفوذ را معرفی می کنیم . انواع تست نفوذ اکنون که دانشی کلی درباره دسته بندی هفت گانه PTES بدست آورده‌اید ، دو نوع …