بکارگیری اکسپلوییت usermap_script

عنوان آزمایش : بکارگیری اکسپلوییت usermap script سیستم قربانی : سیستم عامل متااسپلوییتبل سیستم تستر : سیستم عامل کالی لینوکس صورت مسأله : سعی کنید با استفاده از اکسپلوییت usermap script و پیلود cmd/unix/reverse سیستم قربانی یا همان متااسپلوییتبل را بکارگیری کنید به نحوی که به خط فرمان شل لینوکس دسترسی پیدا کنید . . …