انواع داده ای پایتون

منتشر شده در دسته : زبان برنامه نویسی پایتون

خوب متغیرها و انواع داده‌ای در پایتون را یادگرفتیم .  انواع داده ای پایتون  کدامند ؟ در ادامه ابتدا به توضیح انوع داده‌ای در پایتون می‌پردازیم . به ویژه اینتجرها ، فلوت ها و رشته‌ها . سپس مفاهیمType Casting را بررسی کرده و  انواع داده ای پایتون  پیشرفته را در پایتون بررسی می‌کنیم یعنی list ، tuple و دیکشنری

انواع داده ای پایتون

اینتجرها Integers

اعدادی بدون بخش اعشاری می‌باشند مثل 7 , 5 , 2 , 0 , 4- , 7- و …
به منظور اعلان یک عدد اینتجر در پایتون به سادگی نام متغیر را برابر مقدار عددی قرار دهیم مثل :

userAge = 20 , mobileNumber = 09121111111

فلوت Float

فلوت ها اشاره به اعدادی دارند که دارای بخش اعشاری هستند مثل 1.234 و 0.0232 و 12.02
به منظور اعلان یک عدد فلوت در پایتون به صورت مثال زیر عمل می‌کنیم :

userHeight = 1.82 , userWeight = 67.2

رشته String

رشته یا استرینگ به متن اشاره می‌کند . برای اعلان یک مقدار رشته بایستی مقدار را درون تک کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار دهیم :

variableName = ” مقدار اولیه ”

variableName = ‘ مقدار اولیه ‘

مثال

userName = ‘Emily’ , Family = ‘Van Camp’ , userAge = ’28’

 

در مثال بالا سه متغیر را تعریف کردیم . ابتدا به نام کاربری مقدار emily را اختصاص داده و سپس به نام خانوادگی Van Camp و در آخر متغیر سن را ۲۸ تعیین کردیم . نکته اینکه چون مقدار عددی سن یعنی عدد ۲۸ را درون کوتیشن قرار دادیم اکنون مقدار متغیر userAge یک مقدار رشته ای می‌باشد . در مقابل اگر که نوشته بودید userAge = 30 (بدون کوتیشن) مقدار متغیر userAge اینتجر بود .
ما می‌توانیم چندین زیر رشته را با استفاده از علامت + به هم الحاق کنیم . برای مثال :

” Emily ” + ” VanCamp ”

این عبارت معادل مقدار ” Emily VanCamp ” را به شما می‌دهد .